A.C.H. Rosenkildes klagesag til amtet over forholdene i Rebild fattighus.

Anton Rosenkildes lange brev, - der er gengivet andsteds på disse sider, -  hvor han beskriver de kummerlige forhold i Rebild fattighus, er tilsyneladende ment som en mere detaljeret beskrivelse af hans og familiens forhold, idet selve klagen er udformet som et mindre dokument på tre sider, - dateret 15. maj 1890.

Dette dokument findes, - sammen med Skørping kommunes svar og afgørelsen fra Aalborg Amt, - på landsarkivet i Viborg. Disse dokumenter, - og dermed selve klagesagen, - beskrives i det følgende. Affotografering af dokumenterne kan ses længere nede på denne side.

Baggrunden for klagen.
Den konkrete årsag til Antons klage er, at Sognerådet har nedsat hans understøtteslse fra 1,50 kr. pr. uge til 1 kr. Samtidig klager han over, at sognerådet og især sognerådsformanden chikanerer ham og hans familie, - dels ved at udsprede usande rygter om dem og dels ved at tale ilde om Anton til hans arbejdsgivere, når det ind i mellem lykkes for ham, at få nogle småjobs.

I klagen ansøger Anton amtet om en understøttelse på kr. 25 om måneden til forsørgelse af hans fem hjemmeboende børn. Herudover søger han om tilladelse til at fraflytte kommunen, idet han mener at have større chance for at kunne genvinde sin selvstændighed andetsteds. Denne begæring skal ses i lyset af, at personer på fattigunderstøttelse, normalt er stavnsbundet til den kommune, der har forsørgerpligten over den fattige.

Kommunens svar.
Som part i sagen beder amtet Skørping kommune om dennes syn på sagen. I brev af 1.ste juli 1890 argumenterer sognerådsformand T. Hofman for, at klagen er "aldeles ubeføjet".

Sognerådsformanden bygger sin argumentation på følgende: Kommunen dækker udgifter til husleje og brændsel,  og understøtter familien med ca. et halvt kilo brød om dagen pr. person samt 1 kr. om ugen i understøttelse. Sammen med det Anton ind i mellem tjener ved arbejde, mener man, at familen har mindst lige så gode forhold som andre arbejdende folk i kommunen.

Sognerådsformanden påpeger også, at det ikke er rigtigt, at familien har 5 hjemmeboende børn men kun 4.

Sognerådsformanden mener endvidere, at baggrunden for Antons klage er, at han vil have at kommunen forsørger familien i et og alt, således at Anton selv kan bruge det han tjener, til deltagelse i "socialistiske møde og anden adspredelse".

Amtets svar.
Måske ikke overraskende afviser amtet klagen fra Anton. Alene under henvisning til skrivelsen fra sognerådet, afvises klagen som ugrundet i et kortfattet notat fra amtet. Den ene myndighed synes altså i ét og alt blot at støtte sig til den anden myndigheds udsagn. Antons argumenter og synspunkter omtales overhovedet ikke i amtets svar, og de har tilsynladende heller ikke på nogen måde indgået i amtets overvejelser omkring klagesagen.

Fattiglovgivningen.
At være under fattighjælp betød, - som følge af datidens fattiglovgivning, - at man tabte en række borgerlige rettigheder som eks. valgretten, retten til selv at bestemme i hvilken kommune man ville bosætte sig m.m. Omfanget af understøttelsen blev alene fastsat på grundlag af de lokale myndigheders vurdering og skøn.
 
Princippet bag fattighjælpen var, at den blev givet som en almisse og på særdeles ydmygende vilkår. Det blev derfor betragtet som en stor skam at være under fattighjælp. Disse ubehagelige vilkår havde naturligvis til hensigt at begrænse "klientellet" mest muligt.

Familien.
Folketællingen i Skørping sogn i år 1890 nævner følgende husstand i fattighuset i Rebild:
Anton Rosenkilde 36 år. Maren Poulsen, hans kone 31 år og børnene Henrik Marinus 10 år, Thrine Jensine 8 år, Georg Mættinus 6 år, Helga Dorthea Kathrine Nielsine 4 år og Marthine 1 år. 

Der er altså ifølge folketællingen fem hjemmeboende børn i alderen 1 til 10 år. Sognerådsformanden synes således at have "overset" et barn, når han påstår, at Anton lyver om antallet af hjemmeboende børn.

En politisk magtkamp ?
Ingen tvivl om, at det har været usle kår, som familien Rosenkilde var underlagt i Skørping kommune. Anton har sikkert også haft et berettiget håb om, at hans klage kunne føre til en forbedring, men der synes at ligge mere bag, - nemlig noget der ligner et personligt og politisk opgør mellem Anton og kommunen, - personificeret ved sognerådsformanden.

Anton begæring om kr. 25 om måneden forekommer urealistisk. 25 kr. om måneden er kr. 300 årligt, hvilket den gang var lidt under det halve af en beskeden årsløn, for en person med fast arbejde. - Heraf skulle der normalt også betales husleje og brændsel. Samtidig er det en voldsom forskel i forhold til de 6-7 kr. familien fik pr. måned før nedsættelsen af understøttelsen.

Lige så urealistisk forekommer anmodningen om tilladelse til at fraflytte kommunen. Kommunen ville sikkert hellere end gerne slippe for familien, men ifølge lovgivningen var det Skørping kommune der havde forsørgerpligten, - så dén ville sikkert være vanskelig at overdrage til andre.

Dette måtte Anton have vidst, og hans klage kan derfor også tolkes som en politisk manifestation. Den vedlagte lange og uddybende beskrivelse af de fattiges forhold, tyder også på dette.

Sognerådsformandens nedladende kommentar om, at Anton bare skal bruge penge til  "socialistiske Møder og dels til anden lignende adspredelse", peger også i  retning af, at der er et element af politisk opgør i sagen.

Det ser ud til at have været sognerådsformanden magtpåliggende, at Anton skulle kues mest muligt, - ikke bare på grund af hans politiske tilhørsforhold, men sikkert også på grund af  hans "alvorligste forbrydelse": Anton levede slet ikke op til intentionen bag fattiglovgivningen. Med sit brokkeri og fremturen med urealistiske krav viste han, at han lod sig ikke ydmyge og han skammede sig heller ikke over at være fattig. Tværtimod, - han brokkede sig og stillede krav i stedet for at bøje nakken, sådan som man forventede af folk på fattighjælp.

Antons klagebrev af 15. maj 1890.

Klik på et billede for at få vist en større udgave

Til det Kongelige Stiftamt i Aalborg

Da det har behaget det ærede Sogneraad at indskrænke vor Understøttelse som vedlagte Skrivelse vil vise, og hvoraf det er umuligt for 6 daglige Mennesker at opholde Livet, ved 48 pund Brød og en Krone om Ugen, eller ca. 98 qvint brød og 2 øre daglig til hver Person.

Da jeg som bekendt er en Krøbling og en svag Mand der ikke som andre raske Folk, kan paatage mig ethvert somhelst arbejde hvorved jeg kan fortjene føden til familien, anseer jeg det for, at det ærede Sogneraad har gjort mig haardelig uret ved at indskrænke vor understøttelse som vi forud ikke ene kunde leve af, - Og da det ærede Sogneraad stedse udviser os en uvilje ved stadig at besvære sig over os, og tillægger mig Beskyldninger som udføres blandt Befolkningen til skade for os, ligesom de paa andre maader modvirker mig naar jeg søger Beskæftigelse, og hvorved det bliver umulig for fremtiden at faa noget saadant, - jeg har gaaet fra November til Maj saa godt som uden arbejde, saa er jeg saa heldig at faa 7 dages arbejde med slid af Værktøj til en Krone om dagen og Kosten, og straks har den ærede formand besværet sig til vedkommende jeg arbejdede for, ligesom det formodentligt ogsaa er det, der er blevet taget til indtægt for nedsættelsen af Understøttelsen.

Det er umulig på denne Maade nogensinde at danne sig en Selvstændig eksistens, - Og for ikke at bukke under for en Magt der absolut maa lede til for kampen for tilværelsen at leve ved ulovlig Vandel.

Desangaaende tillader jeg underdanigst at anmode det Høje og Velbaarne Amtsøvrighed om Beskyttelse, og for at min familie ikke skal lide alt for meget.

Savn for Nødtørftig Næring, under det daarlige Kommunale Økonomiske forhold, tillader Underdanigst at fremsætte Begjering om en understøttelse til vore 5 ukonfirmerede Børn af 25 kr. Maanlig samt fraflytte Kommunen, hvorved jeg haaber at kunde vinde min selvtændighed igjen. Jeg tillader Underdanigst at tilstille denne min Ansøgning til det Høje Øvrigheds velvillige bønhørelse.

Rebild Fattighus den 15. maj 1890

Underdanigst
A.C.H. Rosenkilde


Svar fra Skørping sogneråd af 1.ste juli 1890.

Klik på et billede for at få vist en større udgaveSkjørping Sogneraad den 1.ste juli 1890

I Gensvar paa Fattiglem A. Rosenkildes Klage tjener, at man anser den for aldeles ubeføjet. Man har ganske vist nedsat hans Ugentlige understøttelse fra 1 Kr. 50 øre til 1 Krone thi man er overbevist om at den understøttelse tillige med Brød er fuldtud tilstrækkelig til, med det Klageren tjener, at han med Familien godt kan leve.

Mangen en Arbejdsmand med lignende Familie her i Sognet, der har mindre vellønnende Arbejde end Rosenkilde kan godt ernære sig uden Fattighjælp uanset at måtte betale husleje og ildbrændsel, hvilket jo Klageren får ydet af Kommunen.

I klagen anføres 5 børn, det er urigtigt, han har kun 4 hjemme.

Ligeledes er det Usandhed at Sognerådsformanden skal have besværet sig til Klagerens Arbejdsgiver, da det er Formanden aldeles ubekjendt hvor han har haft Arbejde, men man ved med Bestemthed, at Klageren har stadig arbejde som Haandværker fået. Han har, af Mangel på Tid, forlangt Udsættelse fra Arbejde.

Saavidt man skjønner vil Rosenkilde have at Kommunen i et og alt skal underholde ham for at han kan anvende det han fortjener dels til derfor at kunne rejse omkring til socialistiske Møder og dels til anden lignende adspredelse.

Ærbødigst
P.S.V
T. Hofman
 Fmd.

Svar fra Aalborg Amt af 8. juli 1890.

Klik på billedet for at få vist en større udgave  

Den for mig ulæselige tekst i billedet fra amtets svar er tydet af Thomas og Jørgen fra DIS-Danmark. Tusind tak for det. Teksten lyder som følger:

Efter Modt. ( Modtagelse) af SR. (SogneRådets) Erkl. (Erklæring) i Skr. (Skrivelse) af d. 1s.(ste) d.M (denne Måned) over et af A. C. H. Rosenkilde af Ræbild Fattighus hertil indgivet Andragende, hvori han besværer sig over, at den ham ("hidtil ydede" er overstreget) tilstaaede Fattigunderstøttelse er utilstrækkelig til hans og Familiens Underhold, skal jeg til fornøden E (Efterretning) og M. (Meddelelse) for Andr(ageren) melde, at den fremkomne Besværing efter de af SR (SogneRådet) meddelte Oplysninger om Andragerens Forhold, maa anses ugrundet. Et Bilag følger hermed tilbage.